+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

РУДАКЕВИЧ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ


%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be-%d0%be-%d1%80%d1%83%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d1%87%d0%b0

Доктор політичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, академік Академії політичних наук, професор кафедри філософії та політології Тернопільського національного економічного університету.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора політичних наук за темою: «Теоретико-методологічні засади дослідження національної політичної культури».

 СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:

 • національна політична культура;
 • етнополітологія;
 • етнодержавознавство;
 • публічна політика і державне управління.

НАУКОВІ ПРАЦІ:
 • Політична культура сучасного українського суспільства (політичні цінності та орієнтації головних суб’єктів історичного процесу) : моногр. [О. М. Рудакевич, Є. І. Головаха, В. Є. Хмелько та ін.] // Уряду України, Президенту, законодавчій, виконавчій владі. Політична культура і політичні партії України. Аналітичні розробки і пропозиції наукових та практичних працівників / [кер. авт. кол. А. І. Комарова, О. М. Рудакевич]. – К.: НДІ«Проблеми людини», 1997. – Т. 6. – С. 14–135.
 • Рудакевич О.М. Політичне відродження українського народу (Шляхи формування новітньої української політичної культури) / О. М. Рудакевич, М. С. Гутор. – Київ – Тернопіль : Поліграфіст, 1998. – 54 с.
 • Рудакевич О. М. Політологія: лекції, семінари, самостійна робота: навч. посібник / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Астон, 2006. – 304 с.
 • Рудакевич О. М. Національний принцип: етнополітична концепція нації : моногр. / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 292 с.
 • Рудакевич О. М. Національна політична культура: теорія, методологія, український досвід : моногр. / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 456с.
 • Рудакевич О. М. Теоретико-методологічні засади розбудови України як національної держави / О. М. Рудакевич // Сучасна українська політика. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2012. – Вип. 27. – С. 6–15.
 • . Рудакевич О. М. Діалектика етнічної та політичної націй у поліетнічній державі / О. М. Рудакевич // Політичний менеджмент. – 2012. – № 4–5 (55–56). – С. 114–120.
 • Рудакевич О. М. Демократія як чинник формування націй і національних держав / О. М. Рудакевич // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2012. – Вип. 6. – С. 91–100.
 • Рудакевич О. М. Принцип, що розкриває сутнісну ознаку національних спільнот / О. М. Рудакевич // Українська політична нація: проблеми становлення: зб. наук. ст. / за ред. М. М. Розумного (заг. ред.), М. Т. Степики, В. М. Яблонського. – К.: НІСД, 2012. – С. 57–66.
 • Рудакевич О. Національна політична культура: випробовування державністю / О. Рудакевич // Психологія і суспільство. – 2013. – № 3. – С. 91–96.
 • Рудакевич О. М. Політична культура національних спільнот: теорія та методологія дослідження / моногр. / О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 340 с.
 • Рудакевич О. М. Європейська політична культура в контексті соцієтального підходу / О. М. Рудакевич // Сучасна українська політика. –– К.Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2013. – Спецвипуск: Політична наука в Україні: стан та перспективи розвитку. – С. 215–226.
 • Рудакевич О. М. Актуальні націєтворчі ідеї політичної поезії Т. Шевченка / О. М. Рудакевич // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2014. – Вип. 3 (71). – С. 254–261.
 • Історія політичної думки: навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / За заг ред. Н. М.Хоми [В. М. Денисенко, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.] – Львів: Новий Світ–2000, 2014. – 766 с. (автор 6-ти статей).
 • Рудакевич О. М. Націологічні засади етнополітичної толерантності в постреволюційній Україні / О. М. Рудакевич // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2015. – Вип. 5–6 (79–80). – С. 222–231.
 • Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори) / [І. Я. Вдовичин, Л. Я. Угрин, Г. В. Шипунов та ін.]; за заг. ред. Н. М. Хоми. – Львів: «Новий світ–2000», 2015. – 492 с. (автор 5-ти статей).
 • Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : моногр. / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнаcевич, М. І. Гурик [та ін.]; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 255 с.
 • Рудакевич О. М. Публічна політика в контексті українських реалій / О. М. Рудакевич // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України. – 2016. – Вип. 3–4 (83–84). – С. 255–266.
 • Велика українська енциклопедія / Упоряд. д.і.н., проф. Киридон А.М. – К.: Державна установа «Енциклопедичне видавництво», 2016. – Т. 1. – 592 с. (автор 3-х статей).
 • Рудакевич О. М. Пізнавальний потенціал теорії політичної системи в дослідженні політичної корупції / О. М. Рудакевич // Суспільно-політичні процеси. Науково-популярне видання Громадської організації «Академія політичних наук». – К.: ГО АПН, 2017. – Вип.1 (5). – С. 147–161.