+38-(044) 227-82-01    +38-(044)-227-82-02    +38-(044)-227-82-03

Статут академії політичних наук


statut

СТАТУТ

Громадської організації

“Академія політичних наук”

Київ – 2017

Код ЄДРПОУ 40482070

(Нова редакція)

 

 

Розділ 1.    Загальні положення

1.1.    Громадська організація “Академія політичних наук” (далі – Академія) є громадським об’єднанням – громадською науковою організацією, що утворена  відповідно до Закону України “Про громадські об’єднання”, Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність” як суб’єкт наукової і науково-технічної діяльності та Закону України “Про вищу освіту”.

1.2.    Академія діє на підставі Конституції України, чинного законодавства України, наказів Міністерства освіти і науки України, а також цього Статуту.

1.3.    Академія заснована і діє на принципах: добровільності; самоврядності; вільного вибору території діяльності; рівності перед законом; відсутності майнового інтересу  її членів; прозорості, відкритості та публічності.

1.4.    Академія офіційно використовує як повне, так і скорочене найменування. Найменування Академії є одночасно його фірмовим найменуванням.
Повне найменування:            Громадська організація
„Академія політичних наук”

Скорочене найменування:  ГО  АПН
1.4.1. Академія на підставі і у порядку, визначеному Положенням про порядок використання найменування Академії іноземними мовами, офіційно використовує своє найменування іноземними мовами.
Повне найменування англійською мовою:
Civil Society Organization
“Academy of Political Science”

Скорочене найменування англійською мовою:   CSO APS

1.5.    Академія є юридичною особою з моменту її державної реєстрації в установленому чинним законодавством порядку. Академія може від власного імені набувати майнові та немайнові права, брати на себе зобов’язання, а також бути позивачем чи відповідачем у судах, господарських та арбітражних (третейських) судах.

1.6.    Академія має відокремлене майно і самостійний баланс. Академія відкриває рахунки в національній та іноземній валютах в установах банків в установленому законодавством порядку.

1.7.    Академія має круглу печатку, що містить її повну назву українською мовою, штампи та бланки з власним найменуванням, логотип, символіку та інші реквізити, зразки яких затверджуються Президією. Символіка реєструється в установленому законодавством порядку.

Розділ 2.    Мета та напрями діяльності.

2.1.    Метою утворення Академії є об’єднання вчених та інших громадян для цілеспрямованого розвитку політичної науки і гуманітарної освіти, гуманітарних технологій у суспільно-політичних відносинах, взаємної координації наукової роботи, обміну досвідом та захист фахових інтересів, економічних, юридичних, соціальних прав своїх членів.
Метою діяльності Академії не є одержання та розподіл прибутку.

2.2. Основним напрямом діяльності Академії є сприяння розвитку політичної науки і гуманітарної освіти, донесення до громадськості інформації щодо новітніх наукових розробок, налагодження професійних контактів вчених та організація підвищення рівня освіти і кваліфікації своїх членів.

2.3.    Напрямами діяльності Академії є:
•    формування інформаційної, організаційної, методичної та іншої підтримки професійної діяльності членів Академії у галузі політичної науки і гуманітарної освіти;
•    впровадження та поширення нового досвіду, участі у розробці та реалізації державних програм у галузі політичної науки і гуманітарної освіти;
•    організація наукових досліджень у галузі політичної науки і гуманітарної освіти;
•    здійснення наукової і науково-технічної експертизи проектів законів, нормативно-правових актів та інших документів;
•    організація та здійснення аналізу і прогнозу суспільно-політичних процесів;
•    сприяння розвитку новітніх технологій у суспільно-політичних відносинах;
•    сприяння розвитку видавничої справи, спеціалізованих засобів масової інформації, інформаційної інфраструктури та новітніх інформаційних технологій у гуманітарній галузі;
•    сприяння членам Академії в удосконаленні їхніх професійних навичок та поширенні внутрішніх стандартів діяльності у гуманітарній галузі.

2.4. На виконання статутних завдань у порядку, встановленому чинним законодавством, Академія має право:
•    представляти й захищати права своїх членів в органах державної влади та місцевого самоврядування, судах, господарських і третейських (арбітражних) судах, а також перед іншими фізичними і юридичними особами;
•    будувати взаємовідносини з органами державної влади з урахуванням положень Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;
•    порушувати клопотання перед органами державної влади та місцевого самоврядування й іншими фізичними і юридичними особами щодо виконання статутних завдань Академії;
•    встановлювати і розвивати політичні, гуманітарні, інформаційні та професійні зв’язки, в тому числі міжнародні, сприяти обміну досвідом у галузі політичної науки і гуманітарної освіти;
•    поширювати інформацію, пропагувати свої ідеї, цілі, завдання, найменування і символіку;
•    укладати договори та інші правочини з фізичними і юридичними особами, з об’єднаннями громадян з метою виконання статутних завдань Академії;
•    створювати тимчасові наукові колективи, утворювати для виконання статутних завдань науково-дослідні, експертні підрозділи, співпрацювати із іноземними та міжнародними організаціями, бути колективним членом або засновником міжнародних науково-фахових об’єднань, спілок, товариств відповідно до законодавства України;
•    організовувати і брати участь у конференціях, семінарах та інших заходах, що стосуються статутних завдань Академії;
•    засновувати засоби масової інформації, інші необхідні для статутної діяльності підприємства, установи та організації, бути суб’єктом видавничої діяльності в установленому законом порядку;
•    організовувати неприбуткові конкурси та інші публічні заходи в установленому законодавством порядку без мети отримання прибутку;
•    встановлювати відзнаки Академії для нагородження осіб за вагомий внесок у розвиток політичної науки і гуманітарної освіти, міжнародного гуманітарного права, а також за заслуги у здійсненні статутних завдань Академії. Положення про відзнаки Академії затверджується Президією Академії;
•    встановлювати стипендії талановитим вченим за вагомий внесок у розвиток політичної науки і гуманітарної освіти та активну громадянську позицію.

Розділ 3. Члени Академії.

Умови прийому і вибуття. Права і обов’язки.

3.1.    Членами Академії можуть бути громадяни України та іноземні громадяни, особи без громадянства віком від 18 років, що поділяють мету та завдання Академії, сплачують вступний та членські внески, підтримують її матеріально чи організаційно. Рішення щодо набуття членства в Академії новим членом та вихід з нього приймається Президією Академії на підставі особистої письмової заяви.

3.2.    Форми участі членів Академії своїми фінансовими, матеріальними, творчими, інтелектуальними ресурсами в діяльності Академії визначаються чинним законодавством України.

3.3.    Члени Академії мають право ознайомлюватися з результатами  діяльності Академії. Без пояснення причин, на підставі письмової заяви до Президії, припинити своє членство в Академії.

3.4.    Члени Академії зобов’язані дотримуватися вимог цього Статуту, а також рішень Президії з питань, що віднесені до її компетенції.

3.5.    Президія Академії має право виключити члена Академії за особистою згодою (добровільно) щодо виходу із членів Академії (на підставі поданої заяви), смерті члена Академії, за несплату членських внесків, за діяльність, що суперечить меті Академії, а також за дії, що дискредитують Академію, завдають їй моральної та матеріальної шкоди, якщо його дії призвели до втрати авторитету Академії. Рішення з цього питання приймається 2/3 (двома третинами) від загальної кількості членів Президії Академії та затверджується Конгресом (загальними зборами засновників) Академії.

Розділ 4.    Структура і керівні органи Академії.

Академія самостійно визначає свою організаційну структуру і у встановленому порядку може відкривати відокремлені підрозділи без набуття статусу юридичної особи та припиняти їхню діяльність.

4.1. Конгрес – загальні збори засновників Академії (далі – Конгрес).
4.1.1.  Конгрес є вищим керівним органом.
•    Конгрес скликається Президією щоквартально, а у разі необхідності – позачергово;
•    Конгрес складається із засновників Академії та правомочний приймати рішення за наявності на його засіданні не менше 2/3 (двох третин) від повного складу;
•    До Конгресу обов’язково долучаються члени президії Академії з правом дорадчого голосу;
4.1.2. Конгрес:
•    затверджує Статут Академії, вносить зміни та доповнення до Статуту;
•    обирає членів Президії Академії із числа засновників та членів Академії, членів Контрольно-ревізійної комісії терміном на 5 (п’ять) років та припиняє їхні повноваження;
•    обирає Президента із числа засновників Академії терміном на 5 (п’ять) років та припиняє його повноваження;
•    обирає віце-президентів Академії за поданням Президента Академії та припиняє їхні повноваження;
•    обирає Головного вченого секретаря Академії за поданням Президента Академії та припиняє його повноваження;
•    заслуховує один раз на 2,5 роки звіти Президента Академії;
•    заслуховує один раз на рік звіти Контрольно-ревізійної комісії;
•    затверджує рішення Президії Академії щодо обрання академіків, членів-кореспондентів, почесних академіків, закордонних академіків;
•    реалізовує право власності на кошти та майно;
•    визначає відповідно до цілей та завдань стратегію діяльності Академії;
•    заслуховує та обговорює звіти Президії щодо діяльності Академії між засіданнями Конгресу;
•    здійснює всебічний контроль за діяльністю Академії, зокрема ревізію фінансового стану Академії та її відокремлених підрозділів, для чого призначає відповідну ревізійну комісію, яка складає акти та звіти за результатами перевірок і доповідає їх Конгресу;
•    ухвалює резолюції, звернення та інші необхідні документи.
4.1.3. Рішення Конгресу ухвалюються більшістю голосів від усіх засновників Академії, якщо інше не встановлено положеннями цього Статуту. Засідання можуть проводитись шляхом використання засобів зв’язку.

4.2.    Президія.
4.2.1. Президія є керівним органом Академії, що здійснює загальне керівництво та контроль за функціонуванням Академії на період між засіданнями Конгресу. До Президії входять засновники Академії та обрані Конгресом члени Академії.

4.2.2.    Президія:
•    скликає Конгрес, визначає час, місце і порядок його проведення;
•    звітує перед Конгресом про свою діяльність один раз на 2,5 роки, або на вимогу половини членів Академії;
•    затверджує Посадову інструкцію Президента Академії;
•    скликає Конференцію членів Академії два рази на рік з метою обговорення наукових питань та прийнятих рішень Конгресу, Президії й вироблення відповідних резолюцій;
•    приймає рішення щодо набуття членства в Академії та вихід з нього на підставі особистої письмової заяви;
•    визначає напрями та методи діяльності Академії між засіданнями Конгресу;
•    визначає кількість академіків і членів-кореспондентів та приймає рішення щодо прийому академіками, членами-кореспондентами, почесними академіками, зарубіжними академіками;
•    затверджує зразки дипломів академіка, члена-кореспондента, асистента-дослідника, почесного академіка, зарубіжного академіка;
•    затверджує поточний бюджет Академії і порядок його використання;
•    затверджує нормативні документи Академії;
•    затверджує зразки печатки, штампів, бланків, символіку та Положення про символіку;
•    затверджує Положення про Вчену раду Академії;
•    утворює спеціалізовану вчену раду по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук /доктора філософії;
•    затверджує Положення про відзнаки Академії;
•    затверджує Положення про порядок використання найменування Академії іноземними мовами;
•    з метою залучення до діяльності Академії молодих вчених, які не мають наукового ступеня, приймає рішення щодо прийому асистентів-дослідників з врученням відповідного диплому;
•    вирішує питання щодо утворення тимчасових наукових колективів, науково-дослідних та експертних підрозділів, відкриття відокремлених підрозділів Академії та припинення їхньої діяльності, заснування підприємств, установ, організацій, затверджує їхні положення;
•    затверджує Порядок оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Академії.
4.2.3.    Президія збирається на  засідання не менше одного разу на квартал, а у разі необхідності – на спеціальні засідання. Засідання Президії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 (двох третин) членів Президії. Президія приймає рішення простою більшістю голосів від загальної кількості членів Президії. При рівності голосів прийнятим вважається рішення, за яке проголосував Президент Академії. Рішення можуть прийматися шляхом використання засобів зв’язку (за допомогою поштового, телеграфного, телетайпного, телефонного, електронного чи іншого зв’язку, що забезпечує автентичність переданих і прийнятих повідомлень).

4.3.    Президент.
4.3.1.    Президент Академії обирається Конгресом із числа засновників Академії терміном на п’ять років та звільняється зі своєї посади рішенням Конгресу, за яке проголосували 2/3 (дві третини) від загального складу засновників Академії.
4.3.2.    Президент:
•    є постійно діючим виконавчим органом Академії;
•    вчиняє юридичні дії від імені Академії без довіреності;
•    головує на засіданнях Президії;
•    скликає засідання Президії і пропонує порядок денний її роботи;
•    готує до розгляду Президії питання про форми та обсяги матеріального і фінансового забезпечення проектів та програм, що здійснюються чи підтримуються Академією;
•    очолює Вчену раду Академії та призначає її членів;
•    звітує перед Конгресом один раз на 2,5 роки, або на вимогу половини засновників Академії;
•    організовує роботу Академії, забезпечує виконання завдань, передбачених Статутом та планами діяльності Академії;
•    розподіляє обов’язки між членами Президії;
•    забезпечує розробку і виконання планів Академії;
•    представляє Академію у відносинах з органами державної влади, місцевого самоврядування, громадськими об’єднаннями, українськими та іноземними підприємствами, установами й організаціями, міжнародними організаціями, укладає в установленому законодавством порядку угоди від імені Академії;
•    має право підпису фінансових документів, як перша особа;
•    укладає договори та контракти від імені Академії;
•    видає накази з усіх питань діяльності Академії;
•    затверджує кошторис видатків Академії, штатний розпис Академії та посадові інструкції його працівників;
•    призначає на посади і звільняє з посад працівників Академії;
•    затверджує правила внутрішнього розпорядку Академії;
•    здійснює керівництво матеріально-технічним забезпеченням Академії;
•    здійснює інші повноваження у межах чинного законодавства з метою виконання статутних цілей Академії.
4.3.3.    Президент, у разі тимчасового припинення виконання своїх повноважень, передає їх члену Президії Академії із числа засновників Академії шляхом видання відповідного наказу. Президент у будь-який час відновлює виконання своїх повноважень, про що видає відповідний наказ.
4.3.4.    Президент несе персональну відповідальність за виконання завдань, покладених на Академію, встановлює ступінь відповідальності віце-президентів та інших членів Академії.

4.4.  Головний вчений секретар.
4.4.1. Головний вчений секретар Академії обирається Конгресом із числа членів Президії Академії за поданням Президента Академії та здійснює такі функції:
•    є членом Президії Академії;
•    організовує роботу Вченої ради Академії;
•    здійснює наукове керівництво тимчасовими науковими колективами, науково-дослідними та експертними підрозділами, що утворюються відповідно до положень Закону України “Про наукову і науково-технічну діяльність”;
•    організовує діяльність спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і доктора філософії;
•    готує документи до виборів академіків і членів-кореспондентів Академії та представляє їх Конгресу;
•    вживає заходів щодо виготовлення Дипломів академіка, члена-кореспондента, почесного академіка, зарубіжного академіка та асистента-дослідника;
•    відповідає за документообіг Академії;
•    представляє наукові інтереси Академії у відносинах з державними та недержавними органами і установами, громадськими об’єднаннями, українськими та іноземними підприємствами, установами та організаціями, міжнародними організаціями за дорученням Президента Академії.
4.4.2.    В Академії утворюється Вчена рада, як консультаційно-дорадчий орган, яка діє на підставі Положення про Вчену раду, що затверджується Президією Академії.
4.4.3.    До складу Вченої ради входять Президент Академії, Головний вчений секретар Академії, віце-президенти Академії, члени Академії, науковці інших органів, організацій та установ.
4.4.4. З метою популяризації наукових досліджень у галузі політичної науки і гуманітарної освіти та своєї діяльності Академія може засновувати власні засоби масової інформації.
4.5. Порядок звітування Президії Академії перед її членами.
4.5.1. Керівні органи Академії забезпечують для членів Академії вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійснення Статутних завдань.
4.5.2. Керівні органи Академії у 30 (тридцяти) денний терміни надають відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Академії щодо діяльності Керівних органів Академії та реалізації Статутних завдань.
4.5.3. Керівні органи Академії щорічно звітують перед членами Академії на Конгресі з питань, пов’язаних із реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Академії.
4.6. Щорічний звіт щодо виконання Статутних завдань підлягає оприлюдненню протягом 30 (тридцяти) днів із дня подання звітності членам Академії на Конгресі.

Розділ 5.    Порядок обрання академіків та членів-кореспондентів.

5.1. Академія обирає академіків і членів-кореспондентів.

5.2. Академіком може бути обраним вчений, який має науковий ступень доктора наук, здійснює активну наукову і громадську діяльність, приймає участь у роботі Академії. Як виняток, академіком може бути обраним вчений, який має науковий ступень доктора філософії (кандидата наук) або вчене звання професора і є членом-кореспондентом Академії.

5.3. Членом-кореспондентом може бути обраним вчений, який має науковий ступень доктора наук, доктора філософії (кандидата наук), здійснює активну наукову і громадську діяльність, приймає участь у роботі Академії.

5.4. Засновники Академії є першими академіками з моменту державної реєстрації Академії, про що повідомляється Конгресу з відповідним записом у протоколі.

5.5. Загальну кількість академіків і членів-кореспондентів визначає Президія Академії.

5.6. Рішення щодо обрання академіків і членів-кореспондентів приймає Президія Академії.

5.7. Результати виборів оприлюднюються у засобах масової інформації.

5.8. Академіки і члени-кореспонденти можуть позбавлятися звання академіка і члена-кореспондента за діяльність, що призвела до втрати авторитету Академії, або порушення Статуту Академії. Рішення щодо позбавлення звання академіка і члена-кореспондента приймається Конгресом засновників Академії за рекомендацією Президії Академії.

Розділ 6.  Обов’язки та права академіків і членів-кореспондентів Академії.

6.1. Головний обов’язок академіків та членів-кореспондентів полягає у збагаченні політичної науки і гуманітарної освіти новими досягненнями й відкриттями шляхом особисто здійснених наукових досліджень, організації колективної розробки проблем, наукового керівництва роботами.
Академіки і члени-кореспонденти зобов’язані брати активну участь у виконанні завдань, що покладені на Академію, сприяти  впровадженню досягнень політичної науки і гуманітарної освіти у практику,
організовувати роботу, спрямовану на підготовку та підвищення кваліфікації наукових кадрів, виконувати доручення Президії Академії.

6.2. Академіки і члени-кореспонденти щороку подають звіт щодо своєї наукової і громадської діяльності.

6.3. Академіки і члени-кореспонденти мають право приймати участь у всіх заходах, що проводить Академія, надавати пропозиції щодо удосконалення діяльності Академії.

Розділ 7. Контрольно-ревізійна комісія.

7.1.    Контрольно-ревізійна комісія є контрольним органом Академії, члени якої обираються терміном на 5 (п’ять) років Конгресом.
7.2.    Контрольно-ревізійна комісія:
•    підзвітна Конгресу. Звітує про свою діяльність один раз на 2,5 роки, або на вимогу половини членів Академії;
•    контролює виконання Статуту Академії;
•    розглядає і формулює рекомендації щодо розв’язання конфліктних ситуацій в Академії;
•    залучає за необхідністю інших осіб до виконання своїх контрольних функцій;
•    здійснює ревізію фінансової діяльності Академії;
•    результати перевірок виносить на розгляд засідань Президії і Конгресу;
•    має право перевіряти діяльність відокремлених підрозділів Академії;
•    розглядає заяви і скарги членів Академії та вносить пропозиції щодо їх вирішення до Президії;
•    за поважних причин ініціює скликання позачергового засідання Президії;
•    засідання Контрольно-ревізійної комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 (дві третини) членів. Рішення приймається простою більшістю голосів;
•    рішення Контрольно-ревізійної комісії підписує її голова.

Розділ 8.  Порядок оскарження.

8.1. Оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Академії та розгляд скарг здійснюється відповідно до Порядку оскарження рішень, дій, бездіяльності керівних органів Академії, що затверджується Президією.

Розділ 9.    Джерела надходження і порядок використання коштів  та майна Академії.

9.1. Кошти та майно Академії утворюються за рахунок:
•    вступних та членських внесків членів Академії, добровільних пожертвувань громадян, благодійних внесків юридичних і фізичних осіб тощо;
•    надходжень в результаті здійснення господарської та іншої комерційної діяльності створених нею госпрозрахункових установ та організацій, заснованих підприємств.

9.2.    Для забезпечення своєї статутної діяльності Академія може мати у своїй власності будинки, споруди, обладнання, майно спеціалізованого призначення, транспортні засоби, грошові кошти, інше майно.

9.3.    Кошти та майно Академії використовуються виключно для виконання її статутних мети та завдань, утримання штатного персоналу та не є метою одержання прибутку.

9.4.    Академія здійснює бухгалтерський облік та державну звітність у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9.5.    Академія не несе відповідальності за майновими зобов’язаннями відокремлених підрозділів, так само як останні не несуть відповідальності за майновими зобов’язаннями Академії, якщо інше не обумовлено відповідними угодами.

9.6.    Академія дотримується норми законодавства щодо заборони розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Розділ 10.    Порядок внесення змін та доповнень до Статуту.

10.1.    Зміни та доповнення до Статуту Академії приймає Конгрес за поданням Президії більшістю голосів засновників.

10.2.    Академія повідомляє орган реєстрації про зміни та доповнення до Статуту в установлений законодавством України строк. Будь-які зміни та доповнення до Статуту набирають чинності щодо будь-яких третіх осіб з моменту державної реєстрації таких змін.

Розділ 11.    Припинення діяльності і вирішення питань, пов’язаних з ліквідацією.

11.1. Добровільне припинення діяльності Академії може здійснюватися шляхом її реорганізації (шляхом приєднання) або саморозпуску у порядку, встановленому законодавством України. Конгрес приймає рішення про добровільне припинення діяльності Академії шляхом реорганізації (шляхом приєднання) або саморозпуску, за попередньої згоди Президії, кваліфікованою більшістю у ¾ (три четверті) голосів засновників, які присутні та беруть участь у голосуванні, якщо інший порядок не встановлено законодавством.

11.2. На підставі рішення Конгресу щодо реорганізації (шляхом приєднання) або саморозпуск Президія визначає правонаступників Академії згідно з законодавством України і затверджує відповідні баланси. Правонаступниками Академії не можуть бути юридичні особи, метою діяльності яких є одержання та розподіл прибутку.

11.3.    Реорганізація (шляхом приєднання) або саморозпуск здійснюється на підставі рішення Конгресу за поданням Президії. Повноваження ліквідаційної комісії здійснює Президія, яка визначає порядок і строки реорганізації (шляхом приєднання) або саморозпуск Академії згідно з законодавством України.

11.4.    У разі саморозпуску майно та кошти, що залишилися після задоволення вимог кредиторів Академії, передаються іншій неприбутковій організації відповідного виду, що зареєстрована в Україні і здійснює діяльність, подібну до статутних цілей Академії, а у разі неприйняття такого рішення – зараховується відповідно до закону до державного або місцевого бюджету.

11.5. У разі реорганізації (шляхом приєднання) або саморозпуск Академії її майно, активи та пасиви передаються правонаступнику;

11.6.  Припинення діяльності Академії може бути здійснено за рішенням суду про заборону (примусовий розпуск) громадського об’єднання;

11.7.    Діяльність Академії вважається припиненою з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру.

 

 

Адреса ГО АПН: 01030 м. Київ, вул. Леонтовича, 5, офіс 302.
тел. +38-044-227-82-01, +38-044-227-82-02, +38-044-227-82-03
робочі дні: вівторок, четвер з 10.00 до 14.00

Сайт ГО АПН: http://aps-m.org
e-mail: aps.kyiv@gmail.com –  Президія
aps-m@ukr.net – Мироненко П.В.

Банківські реквізити ГО «Академія політичних наук» (код 40482070):

ГО АПН  р/рахунок 26003052771431,
МФО 300711 Приватбанк
ОКПО 40482070
Призначення платежу:
вступний внесок, членські внески, благодійний внесок.